СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция АИОВО

Издаване на удостоверение за наследници за лица, починали след 1978 г.

(УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР 2016)

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

 • Чл. 24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5, т.2 от Закона за гражданска регистрация.
 • Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.1.
 • Чл. 9 - 12 от Наредба №РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

 ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Ако сте наследник на починалото лице или чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги.
 • Устно в Център за информация и услуги.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Искане по образец.
 • Документ за самоличност (лична карта).
 • Пълномощно (при необходимост).

 С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

 • От звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес.
 • Нотариус.

 ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ: 

 • 8.00 лв. - до 2 стр.  /  за всяка следваща страница по 1.00 лв.
 • 4.00 лв. - до 2 стр.  /  за всяка следваща страница по 1.00 лв

 НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Център за информация и услуги.
 • По банкова сметка:
 • BG43 IABG 7494 8402 0262 00 

Бяла Слатина

БАЕ          IABG 7494

BIGкод    IABG BGSF

 • Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

код вид плащане 448007 Такса административни услуги

 НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

 • Експресна - до 1 ден.
 • Обикновена – до 2 дни.
 • 30 дни - когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице, което трябва да издаде удостоверението, не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация.

 ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ДОКУМЕНТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Документът може да Ви бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.


Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА