Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.2
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА:
  до 7 дни
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: безплатно
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
: 0915/882-105; 0915/882-125