СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция АИОВО

Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

(УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР 1987)

 НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

  • Чл. 106, ал.1, т.2 от Закона за гражданската регистрация.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  • Постъпили по официален път писма.

 СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

  • 7 дни.

 ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ДОКУМЕНТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

  • Лично или чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги.
  • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

 Документът може да Ви бъде изпратен:

  • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
  • Като вътрешна куриерска пратка.
  • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА УСЛУГАТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.


Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА