Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: тук

 

 

-заявление по образец;

- документ за самоличност;

- внесена такса по сметка на Министерство на правосъдието;

- 2 броя снимки;

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал. 1
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА:
  до 30 дни
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: безплатно
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
: 0915/882-105; 0915/882-125