СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция АИОВО

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

(УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР 2077)

 НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

 • Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1,т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2;
 • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги.
 • Устно в Център за информация и услуги.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Искане по образец;
 • Документ за самоличност (лична карта);
 • Подадено заявление за постоянен адрес или адресна карта за настоящ адрес;
 • Документи по гражданско състояние (раждане, граждански брак, развод, смърт – за лицето и членовете на семейството);
 • Удостоверение за придобиване (възстановяване) на българско гражданство, издадено от Министерство на правосъдието;
 • Удостоверение (Разрешение) от Министерство на правосъдието за получаване на статут на бежанец или хуманитарен статут, или на които е предоставено убежище в РБ;
 • Разрешение (Удостоверение) от Министерство на правосъдието за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

 • От звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес.
 • Община Бяла Слатина.
 • Общината, в която се е случило събитието.

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ: 

 • 3,00 лв. – за обикновена услуга;
 • 7,00 лв. – за експресна услуга.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Център за информация и услуги.
 • По банкова сметка:
 • BG43 IABG 7494 8402 0262 00 

Бяла Слатина

БАЕ          IABG 7494

BIGкод    IABG BGSF

 • Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

код вид плащане 448007 Такса административни услуги

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

 • 2 работни дни – за обикновена услуга;
 • 2 часа – за експресна услуга.

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ДОКУМЕНТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Документът може да Ви бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.


Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА