Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

-  заявление по образец; тук

- преведен и легализиран с апостил чужд документ (оригинал);

 - лични карти на родителите/ лични карти на младоженците/ документ за самоличност на починалото лице/ документ за самоличност на обявителя.

- пълномощно, ако е трето лице.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Закон за гражданската регистрация - чл.72, ал. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА:  до 30 дни
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: безплатно
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
: 0915/882-105; 0915/882-125