СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция АИОВО

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина

(УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР 2080)

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

 • Чл. 72, ал. 3, във връзка с чл.70, ал.1 от  Закона за гражданска регистрация.
 • Чл. 9, ал.3 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация.

 ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги
 • Устно в Център за информация и услуги

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление по образец;
 • Легализиран и заверен превод на български език от акта за гражданско състояние (раждане, брак, смърт) - оригинал;
 • Документ за самоличност (лична карта) на родителите /на младоженците /на починалото лице/
 • пълномощно, ако е трето лице.

 С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

 • От звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес.
 • Оторизирана фирма за превод и легализации.

 ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА.

 НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ИСКАНИЯ ДОКУМЕНТ В СРОК: 30 дни

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ДОКУМЕНТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Документът може да Ви бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА УСЛУГАТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

Забележка: Пресъставянето на актовете по гражданско състояние се извършва, както следва:

 1. За раждане – в общината по постоянен адрес на майката, а ако тя не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на бащата.
 2. За сключен граждански брак - в общината по постоянен адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин - в общината по постоянен адрес на съпругата.
 1. За смърт - в общината по постоянен адрес на починалото лице.

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА