ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина

(УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР 2080)

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

 • Чл. 72, ал. 3, във връзка с чл.70, ал.1 от  Закона за гражданска регистрация.
 • Чл. 9, ал.3 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на единната система за гражданската регистрация.

 ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги
 • Устно в Център за информация и услуги

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление по образец;
 • Легализиран и заверен превод на български език от акта за гражданско състояние (раждане, брак, смърт) - оригинал;
 • Документ за самоличност (лична карта) на родителите /на младоженците /на починалото лице/
 • пълномощно, ако е трето лице.

 С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

 • От звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес.
 • Оторизирана фирма за превод и легализации.

 ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА.

 НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ИСКАНИЯ ДОКУМЕНТ В СРОК: 30 дни

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ДОКУМЕНТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Документът може да Ви бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА УСЛУГАТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

Забележка: Пресъставянето на актовете по гражданско състояние се извършва, както следва:

 1. За раждане – в общината по постоянен адрес на майката, а ако тя не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на бащата.
 2. За сключен граждански брак - в общината по постоянен адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин - в общината по постоянен адрес на съпругата.
 1. За смърт - в общината по постоянен адрес на починалото лице.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.