Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Припознаване на дете

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 - заявление по образец;

 - декларация за припознаване;

 - лични карти на родителите;

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Семеен кодекс - чл. 65
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА:
- 5 дни от раждането, ако припознаването е извършено преди съставянето на акта за раждане.
- 3 месеца, ако припознаването е извършено след съставяне на акта за раждане.
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: 5.00 лв
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
: 0915/882-105; 0915/882-125