ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване, или за промяна на постоянен адрес.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 - заявление за постоянен адрес по образец; ( попълва се пред длъжностно лице )

 - акт за раждане;

 - акт за сключен граждански брак;

 - решение на съд при развод;

 - документ за самоличност;

 - при жителство - данни за майка, баща, братя,сестри и деца.

 - декларация съгласие от собственика (когато заявителят не е собственик; не е в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица);
( попълва се пред длъжностно лице )

 - документ за собственост/ договор за собственост на имота/ договор за настаняване в специализираните институции/ други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и 98 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА:
  - до 2 дни

ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: 3.00 лв
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
: 0915/882-105

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.