СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция АИОВО

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване, или за промяна на постоянен адрес.

(УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР 2079)

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

 • чл. 95 и 98 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 1;
 • Чл. 110, ал.1, т.8 от Закона за местните данъци и такси.
 • Чл. 22, ал.2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.).

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично, от родител ( за лица под 18г.) или чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги
 • Устно в Център за информация и услуги

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 • заявление за постоянен адрес по образец (попълва се пред длъжностно лице);
 • документ за самоличност;
 • декларация съгласие от собственика (когато заявителят не е собственик; не е в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица -попълва се пред длъжностно лице);
 • документ за собственост/договор за собственост на имота/договор за настаняване в специализираните институции/други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

 • От звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес;
 • Агенция по вписванията гр. Бяла Слатина

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ: 

 • 3,00 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Център за информация и услуги.
 • По банкова сметка:
 • BG43 IABG 7494 8402 0262 00 

Бяла Слатина

БАЕ          IABG 7494

BIGкод    IABG BGSF

 • Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

код вид плащане 448007 Такса административни услуги

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

 • 2 дни

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ДОКУМЕНТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Документът може да Ви бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.


Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА