ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване, или за промяна на постоянен адрес.

(УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР 2079)

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

 • чл. 95 и 98 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 1;
 • Чл. 110, ал.1, т.8 от Закона за местните данъци и такси.
 • Чл. 22, ал.2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.).

ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

 • Лично, от родител ( за лица под 18г.) или чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги
 • Устно в Център за информация и услуги

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 • заявление за постоянен адрес по образец (попълва се пред длъжностно лице);
 • документ за самоличност;
 • декларация съгласие от собственика (когато заявителят не е собственик; не е в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота, както и за съпрузите на тези лица -попълва се пред длъжностно лице);
 • документ за собственост/договор за собственост на имота/договор за настаняване в специализираните институции/други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

 • От звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес;
 • Агенция по вписванията гр. Бяла Слатина

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ: 

 • 3,00 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Център за информация и услуги.
 • По банкова сметка:
 • BG43 IABG 7494 8402 0262 00 

Бяла Слатина

БАЕ          IABG 7494

BIGкод    IABG BGSF

 • Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

код вид плащане 448007 Такса административни услуги

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

 • 2 дни

ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ДОКУМЕНТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Център за информация и услуги.
 • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

Документът може да Ви бъде изпратен:

 • Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
 • Като вътрешна куриерска пратка.
 • Като международна препоръчана пощенска пратка.

 АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.