Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Семеен кодекс - Глава единадесета (чл. 153 и сл.); Закон за гражданската регистрация чл. 24, ал.1
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: 2 дни

ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: безплатно
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
: 0915/882-118