Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 - искане по образец - тук

 - лична карта на титуляра;

 - пълномощно, ако е трето лице.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Център за информация и услуги

СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: Експресна – до 2 ч.;  Обикновена – до 2 дни
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: 7.00 лв.;  3.00 лв.
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0915/882-105,  0915/882-125