Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издаване на удостоверение за правно ограничение

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 - лична карта на титуляра - тук

 - пълномощно, ако е  трето лице.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т.4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.6

ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Център за информация и услуги

СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: Експресна – до 2 ч.;  Обикновена – до 2 дни
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: 7.00 лв.;  3.00 лв.
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0915/882-105,  0915/882-125