Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издаване на препис от Семеен регистър, воден до 1978 г.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Закон за гражданската регистрация - чл.106


ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги

СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА:  до 2 ч.
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА:  5 лв.
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
: 0915/882-105; 0915/882-125