СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция АИОВО

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

(УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР 2390)

 НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

 • Чл.15, ал.3 във връзка с чл.15, ал. 1 от Наредба №1 на  министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство.

 ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

Служителите в  Център за информация и услуги

 ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО, В ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ:

 • Молба по образец
 • Документ за самоличност (лична карта).
 • Документ за платена държавна такса към Министерство на правосъдието.
 • Снимки 2 бр.
 • Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

 С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

 • От звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес.
 • Клон на банка
 • Фото студио.
 • Нотариус.

 ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ: 

Държавните такси за получаване на удостоверение в изпълнение на указ са както следва:
За лица, придобили или възстановили българското си гражданство:

 • 50 лв. – За лица, които имат родител български гражданин или са от български произход;
 • 20 лв. - За лица до 18 годишна възраст и за учащи се до 26- годишна възраст (лицето трябва да представи уверение, че е  студент редовно обучение, от съответното учебно заведение);
 • 250 лв. - За други лица;
 • 200 лв - За лица, които са освободени от българско гражданство.

 НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • По банкова сметка:
 • IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01
 • BIC: BNBG BGSD
 • Банка: БНБ ЦУ.

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА