ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Природни ресурси

Почви и минерални ресурси
  Почви
       Преобладаващият почвен тип се характеризира със средно до силно мощен излужен чернозем развит върху тежки глинести минерали. Мощността на хумусния хоризонт е средно 80 – 130 см. Хумусното съдържание в орния слой се движи в границите 1,9 – 3,5%, което постепенно намалява на дълбочината на почвата.
       Преобладаващите черноземни почви са подходящи за отглеждане на зърнено-фуражни култури и трайни насаждения.

Полезни изкопаеми
    Територията на общината е бедна на полезни изкопаеми, но се срещат залежи на различни строителни материали (чакъли, пясъци и варовици).
     В геоложко отношение района е сравнително добре проучен. Проведени са  картировъчни, сеизмични и сондажни проучвания. Благодарение на сеизмичните проучвания бяха открити в дълбочина положителни структури, което от своя страна позволи по-късно да се направи и нефтопроучване на района, което даде положителен резултат .
   В близост до с. Бърдарски геран през 1976 г. е открито газо-нефтено находище, което не е разработено.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.