Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Заместник-кметове
 
Тихомир Цветков Трифонов
заместник-кмет "Общинска собственост, бедствия и аварии" 
  за контакти: е-mail: ttrifonov_bsl@abv.bg, телефон: 0915/ 882 160,стая - 304
Роден на 8 ноември 1956 г.  в гр. Бяла Слатина. Женен с една дъщеря.
Образование:
1985г. – 1986г. - ВИ МВР - факултет Противопожарна охрана;
1977г. – 1982г. - ВТУ “Ангел Кънчев”- Русе – машинен инженер по  специалност  “Селскостопанска техника”;
1971г. - 1975г. - Техникум по механизация на селското стопанство Бяла Слатина.
Професионален опит:
март 1982г. – януари 1985г. - АПК  “Скът” - Бяла Слатина:  инженер, специалист по механизация.

януари 1985г. - юли 2000г. - МВР - РСПО /РСПАБ/ Бяла Слатина :  инспектор,  началник ДБС, инструктор,  старши инспектор, а от 01.08.1993 до 01.07.2000 началник РСПО /РСПАБ - Районна
служба за пожарна и аварийна безопасност.

юли 2000г. - януари 2004г. - “ФОРТУНА” АД - Бяла Слатина /мелница и зърнобаза / :  началник база, гл. инженер, организатор производство.

февруари 2004г. - юли 2006г. - председател на комисия в пункт за технически прегледи на МПС - ПТП-ДАИ-790 и м.о.л. - автосервиз в гр. Бяла Слатина.

януари 2006г. - и понастоящем - вещо лице: автотехнически и пожаротехнически експертизи.


юли 2006г. - ноември 2011г. - специалист земеделие в земеделска фирма.

ноември 2011г. - и понастоящем - Община Бяла Слатина - замeстник-кмет „Устройство на територията, строителство, бедствия и аварии”.

 

 

 

Петър Цветанов Петров
заместник-кмет "Проекти и финанси"
за контакти: е-mail: petrov_asset@abv.bg, телефон: 0915/ 882 112,стая - 208

Роден на 12 май 1975 г. в гр. Бяла Слатина.

Образование:

1994-1999 г. - Стопанска академия „Д. А. Ценов”-гр. Свищов, специалност „Маркетинг”.

2008-2014 г. - Русенски университет „Ангел Кънчев”, специалност „право“, юрист.

Професионален опит:

19.05.1999 – 22.05.2002 г. работи в Банка ДСК ЕАД Бяла Слатина като счетоводител - кредитиране  и счетоводител – влогонабиране в Бек офис;

01.09.2002 – 08.04.2003 г.  - в с.Борован - главен счетоводител в  Професионална гимназия по автотранспорт;

03.11.2004 – 01.03.2005 г.  - ПОД Лукойл Гарант България АД гр.Бяла Слатина, консултант допълнително пенсионно осигуряване;

09.04.2003 – 09.12.2007 г.   гр. - Интернешънъл Асет Банк АД клон Враца, експерт кредитиране и ръководител филиал;

От10.12.2007 г.  е зам. - кмет „Икономически дейности и регионално развитие”;

 От 15.11.2012 г.  е зам. - кмет „Инвестиционна политика и структурни фондове” в община Бяла Слатина.
Експерт в сферата на оценяването на недвижими имоти, машини, съоръжения, оборудване,предприятия, ДМА, съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.                 


       


Бранимир Асенов Бочев

заместник-кмет "Хуманитарни дейности и интеграция"

за контакти: е-mail:brani_mir@abv.bg, телефон: 0915/ 882 140, стая - 408

Роден на 5 септември 1983 г. в гр. Бяла Слатина.

Образование:

2002 г. - 2006 г. - Стопанска академия „Д. А. Ценов”-гр. Свищов, специалност „Статистика и иконометрия”.

Професионален опит:

2008 г. - 2012 г. зам. директор  на ОП " Чистота и озеленяване";

2013 г.- 2014 г. инспектор КПП към ВиК - Враца, клон Бяла Слатина;
от януари 2016 г. зам кмет " Хуманитарни дейности и интеграция" в община Бяла Слатина.

Общински съветник в Общински съвет - Бяла Слатина за мандат 2007-2011 година.
Николай Йорданов
заместник-кмет "Устройство на територията" 
за контакти: е-mail: bslatina@mail.bg, телефон: 0915/ 882 152, стая - 508


Роден на 28.10.1968 в гр. Враца

Образование:
1987 г. - 1992 г. ВВИСУ „Любен Каравелов” – София, магистър „Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство”

Професионален опит:

-    1992 г. – 1999 г.– работи  в гр. Плевен като офицер – командир на строително - монтажна рота и заместник командир на рота;
-    1999 г. -2001 г. –РДНСК –Враца    инспектор, началник сектор оперативна дейност;
-    2001 г. -2010 г. – е началник на  РДНСК - Враца    
-    2010 г. – 2012 г. е началник на РДНСК - Северозападен район    
-    02.2013 г.  -11.2015 г.    е  заместник-кмет по Устройство на територията в община Враца
-    12.2015 г.  – 07.2016 г.       директор на ОП  „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ – Бяла Слатина
От август 2016 г. е  заместник-кмет „Устройство на територията“ в община Бяла Слатина