СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Конкурси

Обявяване на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Бяла Слатина“ ЕООД.  Условия ТУК

Община Бяла Слатина на основание чл.10 а, ал.2 от ЗДС и чл.14 и чл.15 от НПКДС, във връзка със Заповед № 510/11.09.2017 г. на Кмета на община Бяла Слатина обявява конкурси за длъжности.

Във връзка с чл.144, ал.1 от Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина, Община Бяла Слатина обявява, че на 14.11.2016 г. /понеделник/ от 14:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведат конкурси за отдаване под аренда за срок от 40 години на общинска земеделска земя, в землището на с. Галиче, Oбщина Бяла Слатина, обл. Враца, ЕКАТТЕ 14406, за отглеждане на лавандула.

 

Списък с класираните кандидати за длъжност "Психолог". Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания, дейност 2.


Списък на класираните кандидати по дейност 2,3,4 и 6 по по проект Център за социално включване "Аз и моето семейство", финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Списък на кандидатите допуснати до събеседване за длъжност "Психолог". Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания, дейност 2 - натисни за да отвориш списъка.

 

Община Бяла Слатина обявява подбор за длъжността „ Психолог“ по Проект “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Необходими документи за кандидатстване:
Заявление
Автобиография
Декларация Приложение № 4
Декларация Приложение № 5
Декларация Приложение № 6

Списък на допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати за обявените длъжности при подбор на специалисти и персонал по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.и на Заповед №481/08.09.2016г. на Кмета на община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина стартира изпълнението на Проект “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и обявява подбор на персонал за следните длъжности:

- по дейности 2, 3, 4 и 5.

- по дейност 6

 Необходими документи - тук!.


КРАЙНО КЛАСИРАНЕ на кандидатите участвали в процедура за подбор на персонал и лица за подкрепящи дейности  по проект  „Като в свой дом“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в съответствие с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0060-C0001


Персонал, пряко ангажиран с изпълнението на дейностите по преместването на децата и младежите,преди реалното стартиране на социалната услуга и по време на предоставяне на услугата

Ръководител

Социален работник

Медицинска сестра

Детегледач

Домакин

Счетоводител

Поддъжка сграден фонд/огняр

Специфична експертна помощ за поддържане на подкрепящи дейности

Психолог

Логопед

Рехабилитатор

Консултант "Социални дейности"

Арт и трудотерапевт

Хигиенист

Възпитател

Шофьор

Пазач невъоръжена охрана

Здравен консултант


График за провеждане на събеседване с кандидатите в процедура за подбор на персонал и лица за подкрепящи дейности, които ще предоставят услуги по проект " Като в свой дом", финансиран по ОП " Развитие на човешките ресурси",съфинансирана от ЕСФ на ЕС, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова пмощ " Да не изоставяме нито едно дете", Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, Договор BG051PO001-5.2.12-0060-C0001

СПИСЪК С ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ДВА ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕОТ СЕМЕЕН ТИП/ ЦНСТ/ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В ГР. БЯЛА СЛАТИНА ПО ПРОЕКТ " КАТО В СВОЙ ДОМ", ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ " ДА НЕ ИЗОСТАВЯМЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ", КОМПОНЕНТ 2 " РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ПО ОП " РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-5.2.12-0060-C0001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НОВО!
ОП „Пазари и Социални дейности” гр. Бяла Слатина стартира прием на документи на желаещите лица да ползват социална  услуга „Домашен помощник”
Обявата може да видите тук
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НОВО!
  ОП „Пазари и социални дейности” обявява следните свободни работни места към „Общинско звено за помощ и грижа в дома - Бяла Слатина” :
-    длъжност „ Домашен помощник ”- 4бр.
Обявата може да видите   тук
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Списък на одобрените кандидати за персонал на общинското звено  - Социален асистент   -- тук

Списък на допуснатите и не-допуснати кандидати за персонал на общинското звено    - файл тук

Община Бяла Слатина обявява процедура за подбор на 1 социален асистент

Документи: тук
___________________________________________________________________________________

Община Бяла Слатина в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство”, обявява процедура за подбор на един социален работник
Ново -
Резултати от обобщения подбор на кандидати -  тук
Списък на кандидатите допуснати до интервю за социален работник по проект "И аз имам семейство"
Документи: Заявление, декларации, CV  - изтеглете zip файла тук
____________________________________________________________________________________

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 18.11.2013 г. до 14.12.2013 г.
________________________________________________________________________________________________

Провеждане  на конкурс  за възлагане на управлението на „МБАЛ - Бяла Слатина“ ЕООД
___________________________________________________________________________________Община Бяла Слатина на основание чл. 91 от КТ, във връзка със Заповед № 426/30.07.2012 г. на Кмета на Община Бяла Слатина ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:
Ръководител на Звено за изпълнение на проект (ЗИП)

Връзка към обявата - byala-slatina.com/Files/Messages/Obyava-R.pdf

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността "Директор" в ОДЗ "Вълка Ташевска" и филиалите и.

СПИСЪК на кандидатите допуснати до конкурс за длъжностите: директор на дирекция АПИО, директор на дирекция „Хуманитарни дейности“, директор на дирекция „ Общинска собственост, ЗОП и екология“, директор на дирекция „ Разработване на проекти“, директор на д


НОВО! Сpoкът зa подаване нa документи зa участиe в Koнкypc ,,Hoви Bъзможности" ce удължава до 17.00.ч. нa 06.07.2012 r.


Община Бяла Слатина на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.37, ал.6 от Закона за народната просвета и Заповед № 373/12.06.2012г. на Кмета на община Бяла Слатина
О Б Я В Я В А КОНКУРС за заемане на длъжността «Директор» на ОДЗ «Вълка Ташевска» с.Търнава с филиали с.Алтимир и с.Галиче, с адрес на управление: с.Търнава, ул. «АлександърСтамболийски» №50


Община Бяла Слатина на основание чл. 10а, ал. 1 от ЗДСл и чл. 13, ал. 1 от НПКДС, във връзка със Заповед № 363/05.06.2012 г. на Кмета на Община Бяла Слатина обявява конкурс за следните длъжности за държавни служители
I.Директор на дирекция „ АПИО“
II.Директор на дирекция „ Хуманитарни дейности“
III. Директор на дирекция „ Общинска собственост, ЗОП и екология“
IV. Директор на дирекция „ Разработване на проекти“
V. Директор на дирекция „ Устройство на територията и строителство“
VI.Старши експерт „Гражданско състояние ЕСГРАОН“

Документи за попълване:
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС


Относно проект за изграждане на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” на територията на Община Бяла Слатина - ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
Управител на Социалното предприятие
Счетоводител на Социалното предприятие
Супервайзъри /2 позиции/ на Социалното предприятие
Озеленители – техници /5 позиции/
Представители от целевата група, които ще работят в Социалното предприятие:
Лица от ромски етнически произход /5 позиции/
Трайно безработни лица с регистрация в Дирекция „Бюро по труда” гр. Бяла Слатина /7 позиции/
Лица с увреждания /8 позиции/
Документи за попълване:
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР
АВТОБИОГРАФИЯ
Анкетна карта
ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда
ДЕКЛАРАЦИЯ_приложение_1
ДЕКЛАРАЦИЯ_приложение_2


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл.1, чл. 2 и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 / 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 135, ал.1, т. 1 от ТЗ и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА, обявява:
Конкурс за избор на управител и възлагане управлението на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЯЛА СЛАТИНА” ЕООД


Община Бяла Слатина на основание чл. 10а, ал. 1 от ЗДСл и чл. 13, ал. 1 от НПКДС, във връзка със Заповед № 181/17.04.2012 г. на Кмета на Община Бяла Слатина ОБЯВЯВА КОНКУРС - Конкурс за длъжността "Секретар" на Община

образци за кандидатстване:
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

връзка към Административен Регистър - ar2.government.bg/ras/konkursi/index.html

ПРОТОКОЛ №3 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Старши счетоводител“ в дирекция „Разработване на проекти” в Община Бяла Слатина

* * * * * *

ПРОТОКОЛ №2 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Старши счетоводител“ в дирекция „Бюджет и счетоводсво” в Община Бяла Слатина

* * * * * *

Община Бяла Слатина на основание чл. 91 от КТ, във връзка със Заповед № 17.04.2012 г. на Кмета на Община Бяла Слатина ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ

1. СТАРШИ „СЧЕТОВОДИТЕЛ” В ДИРЕКЦИЯ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ“, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЯЛА СЛАТИНА
2. СТАРШИ „СЧЕТОВОДИТЕЛ” В ДИРЕКЦИЯ: „БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО“ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЯЛА СЛАТИНА
Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА