ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Заповеди, касаещи Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Дата на публикуване: 31.10.2017 09:42

Уважаеми граждани, за да изтеглите файл за конкретното населено място, молим Ви да прегледате по-надолу в същата страница на сайта "Прикачени файлове"


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 07.02.2023 г. /вторник/ от 14:00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски” №68, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 73660.116.293 - публикувано на 24.01.2023 г. 


Заповед № 381 от ОС Земеделие - Враца, във връзка с определени цени на имотите – полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване на ползвателите за землището на с. Габаре, ЕКАТТЕ 14012, общ. Бяла Слатина за стопанска 2022/2023 година, в размер на средното годишно рентно плащане, определено съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ за едногодишни полски култури - 35 лв./дка. - публикувано на 04.01.2023

Заповед № 380 на ОС Земеделие - Враца,  във връзка с одобрени асиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. ГАБАРЕ, ЕКАТТЕ 14012, община БЯЛА СЛАТИНА, обл. Враца по ред и начин съгласно представено доброволно сключено споразумениe с Вх. №016/21.11.2022 год. на масиви за ползване на земеделска земя, изготвено по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 година - публикувано на 03.01.2023 г. 

На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-2295-2/13.12.2022г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Галиче  - публикувано на 15.12.2022 г.


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“, и във връзка с писмо с Изх. № 2400-851-1/21.11.2022 г. на Община Бяла Слатина, относно искане с регистрационен индекс № ПО-09-2951/19.10.2022г. на Директора на ОД ”Земеделие” - Враца, за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г., които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до поземлените имотите, включени в заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на с. Галиче, Цена на имотите – полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване на ползвателите за землището на с. Галиче - публикувано на 15.12.2022 г.


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“, и във връзка с писмо с Изх. № 2400-851-1/21.11.2022 г. на Община Бяла Слатина, относно искане с регистрационен индекс № ПО-09-2951/19.10.2022г. на Директора на ОД ”Земеделие” - Враца, за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г., които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до поземлените имотите, включени в заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на с. Тлачене, ЕКАТТЕ 72521, общ. Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 30.11.2022


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“, и във връзка с писмо с Изх. № 2400-851-1/21.11.2022 г. на Община Бяла Слатина, относно искане с регистрационен индекс № ПО-09-2951/19.10.2022г. на Директора на ОД ”Земеделие” - Враца, за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г., които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до поземлените имотите, включени в заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на с. Търнък, ЕКАТТЕ 73660, общ. Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 30.11.2022


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“, и във връзка с писмо с Изх. № 2400-851-1/21.11.2022 г. на Община Бяла Слатина, относно искане с регистрационен индекс № ПО-09-2951/19.10.2022г. на Директора на ОД ”Земеделие” - Враца, за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г., които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до поземлените имотите, включени в заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на с. Попица, ЕКАТТЕ 57594, общ. Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 30.11.2022


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“, и във връзка с писмо с Изх. № 2400-851-1/21.11.2022 г. на Община Бяла Слатина, относно искане с регистрационен индекс № ПО-09-2951/19.10.2022г. на Директора на ОД ”Земеделие” - Враца, за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г., които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до поземлените имотите, включени в заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на с. Соколаре, ЕКАТТЕ 67845, общ. Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 30.11.2022


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“, и във връзка с писмо с Изх. № 2400-851-1/21.11.2022 г. на Община Бяла Слатина, относно искане с регистрационен индекс № ПО-09-2951/19.10.2022г. на Директора на ОД ”Земеделие” - Враца, за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г., които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до поземлените имотите, включени в заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на с. Комарево, ЕКАТТЕ 38128, общ. Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 30.11.2022


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“, и във връзка с писмо с Изх. № 2400-851-1/21.11.2022 г. на Община Бяла Слатина, относно искане с регистрационен индекс № ПО-09-2951/19.10.2022г. на Директора на ОД ”Земеделие” - Враца, за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г., които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до поземлените имотите, включени в заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618, общ. Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 30.11.2022


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“, и във връзка с писмо с Изх. № 2400-851-1/21.11.2022 г. на Община Бяла Слатина, относно искане с регистрационен индекс № ПО-09-2951/19.10.2022г. на Директора на ОД ”Земеделие” - Враца, за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г., които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до поземлените имотите, включени в заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на с. Враняк, ЕКАТТЕ 12214, общ. Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 30.11.2022


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“, и във връзка с писмо с Изх. № 2400-851-1/21.11.2022 г. на Община Бяла Слатина, относно искане с регистрационен индекс № ПО-09-2951/19.10.2022г. на Директора на ОД ”Земеделие” - Враца, за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г., които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до поземлените имотите, включени в заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на гр. Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702, общ. Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 30.11.2022


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“, и във връзка с писмо с Изх. № 2400-851-1/21.11.2022 г. на Община Бяла Слатина, относно искане с регистрационен индекс № ПО-09-2951/19.10.2022г. на Директора на ОД ”Земеделие” - Враца, за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г., които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до поземлените имотите, включени в заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на с. Баркачево, ЕКАТТЕ 07538, общ. Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 30.11.2022


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“, и във връзка с писмо с Изх. № 2400-851-1/21.11.2022 г. на Община Бяла Слатина, относно искане с регистрационен индекс № ПО-09-2951/19.10.2022г. на Директора на ОД ”Земеделие” - Враца, за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г., които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до поземлените имотите, включени в заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на с. Бардарски геран, ЕКАТТЕ 07418, общ. Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 30.11.2022


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“, и във връзка с писмо с Изх. № 2400-851-1/21.11.2022 г. на Община Бяла Слатина, относно искане с регистрационен индекс № ПО-09-2951/19.10.2022г. на Директора на ОД ”Земеделие” - Враца, за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г., които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до поземлените имотите, включени в заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на с. Буковец, ЕКАТТЕ 06968, общ. Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 30.11.2022


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“, и във връзка с писмо с Изх. № 2400-851-1/21.11.2022 г. на Община Бяла Слатина, относно искане с регистрационен индекс № ПО-09-2951/19.10.2022г. на Директора на ОД ”Земеделие” - Враца, за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023г., които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до поземлените имотите, включени в заповедта по чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, по цена в размер на средното рентно плащане за землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401, общ. Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 30.11.2022


 Заповед № 325/25.11.2022 г. на основание чл.37в, ал.13, във връзка с ал.12 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.75а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Заповед № РД-46-191/09.08.2022г. за упълномощаване на Директора на Областна дирекция „Земеделие" Враца от Министъра на земеделието, във връзка със заявления рег.индекс №№ПО-09-3147/28.10.2022год.;ПО-09-3148/28.10.22г., одобрени масиви за с. Търнава - публикувано на 25.11.2022 


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 28.11.2022 г. /понеделник/ от 14:00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски” №68, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07702.198.42 публикувано на 09.11.2022 


На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-2328-2/18.10.2022г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви с. Попица - публикувано на 20.10.2022


На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-2314-1/18.10.2022г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви с. Враняк - публикувано на 20.10.2022


На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-2211-1/ 18.10.2022г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви с. Буковец - публикувано на 20.10.2022


На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-2329/14.10.22г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви с. Тлачене - публикувано на 17.10.2022


Заповед № 238/03.10.2022 г. на основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви с . Алтимир - публикувано на 07.10.2022


ЗАПОВЕД 222 / 26.09.2022 год. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Враца, на основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/,  относно одобряване на Масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Бърдарски геран.   – натисни върху текста.


На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви на с. Драшан  - публикувано на 23.09.2022


Община Бяла Слатина съобщава, че на 30.09.2022 г. от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на 12.002 дка общинска земеделска земя, в землището на с. Бърдарски геран - публикувана на 19.09.2022


Заповед № 205/14.09.2022 на основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» и Доклад на комисията, назначена със Заповед №168/01.08.2022 год., на Директора на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Враца, одобрени масиви с. Търнак - публикувано на 16.09.2022 г.


Заповед № 209/14.09.2022 на основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» и Доклад на комисията, назначена със Заповед №168/01.08.2022 год., на Директора на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Враца, одобрени масиви гр. Бяла Слатина - публикувано на 16.09.2022 г. 


Заповед №183/01.09.2022 г. на основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви с. Бъркачево - пубилкувано на 07.09.2022 


Заповед №181/01.09.2022 г. на основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви с. Соколаре - публикувано на 07.09.2022


Заповед №180/01.09.2022 г. на основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви с. Комарево - публикувано на 07.09.2022  


Протокол 2 от 30.05.2022 г.  на основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100 от ППЗСПЗЗ  за разглеждане на постъпилите  заявления по чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ от стопани–животновъди.  


Обявление, Общинска служба по земеделие град Бяла Слатина Ви уведомява, че съгласно Заповед № РД-18-83/29.04.2022 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е одобрена Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Враняк, община Бяла Слатина, област Враца. Във връзка с горното, Общинска служба по земеделие град Бяла Слатина прекратява дейностите и услугите за поддържане на картата на възстановената собственост.


Заповед № 167/04.05.2022 г.  на кмета на Община Бяла Слатина, относно удължаване до 19.05.2022 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търгове с явно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя в землището на с. Драшан

Обява - Община Бяла Слатина съобщава, че на 20.05.2022 г. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, в часовете, посочени в таблицата ще се проведат Търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя в землището на с. Драшан, община Бяла Слатина - публикувано на 04.05.2022 г.


Протокол от събрание, във връзка с изпълнение на решение №592/24.02.2022 г., на ОбС Бяла Слатина и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.100 от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Заповед № 45/08.02.2022 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, в присъствие на кметовете на селата Алтимир, Попица, Галиче, Драшан, Враняк, Търнава, Габаре, Комарево, Соколаре и Б. геран се събра в административната сграда на общината за да разгледа постъпилите  заявления по чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ от стопани–животновъди за участие в разпределение на свободни пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд и да разпредели необходимата за всеки кандидат площ, съобразно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ - публикувано на 04.05.2022 г.


Справка за площите с мери и пасища и частите от тях за общо и индивидуално ползване (Приложение 1)


Община Бяла Слатина съобщава, че на 23.03.2022 от 11:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя, в землището на с. Соколаре, община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 67845, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67845.85.1, землище 67845


Община Бяла Слатина съобщава, че на 23.03.2022 от 10:00 ч. и 10:30 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведат Търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя, в землището на с. Тлачене, община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 72521, а именно: Търг 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72521.13.27, землище 72521


ЗАПОВЕД 75 - гр. Враца / 25.01.2022 год. На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-1763-2/25.01.22г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за  прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/.


На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-1761-1/06.01.22г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» с. Габаре ЕКАТТЕ 14012


Община Бяла Слатина съобщава, че на 10.01.2022 г. от 10:00  в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година на пасища и мери, общинска собственост в землища на община Бяла Слатина


На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-1787-1/14.12.21г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с.Драшан ЕКАТТЕ 23618 - публикувано на 30.12.2021 г.


Изменение на Заповед № 258/01.10.2021 г. изменена със заповед №326/11.11.21г. за разпределение на масиви за ползване в землището на гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина за стопанската 2021/2022 г. по отношение на ползвател „АГРО АНГЕЛОВИ” ЕООД с ЕИК 205989673 - публикувано на 25.11.2021 г.


На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-1821-1-1/03.11.2021 г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с.Търнава ЕКАТТЕ 73643 - публикувано на 08.11.2021


На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-1821-1-1/03.11.2021 г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в землището на с.Тлачене ЕКАТТЕ 72521 - публикувано на 08.11.2021 г.


Община Бяла Слатина, обявява търг с тайно наддаване на свободни пасища и мери в населените места на територията на община Бяла Слатина на 22.11.2021 г. - публикувано на 02.11.2021 г.


На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-1790-1/29.10.2021 г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с.Враняк ЕКАТТЕ 12214


На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-1908-1/29.10.2021. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с.Попица ЕКАТТЕ 57594


ЗАПОВЕД 242 гр.Враца 29.09.2021 г. На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Търнак ЕКАТТЕ 73660


На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Бъркачево ЕКАТТЕ 07538


На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Алтимир ЕКАТТЕ 00401


На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на Соколаре ЕКАТТЕ 67845, общ. Бяла Слатина


На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Комарево ЕКАТТЕ 38128, общ. Бяла Слатина


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 30.09.2021 г. /четвъртък/ от 11:00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№68, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно:Поземлен имот с идентификатор №73643.91.62, землище 73643 /седемдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и три/, кадастрален район 91 /деветдесет и едно/, поземлен имот 62 /шестдесет и две/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Търнава


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 05.10.2021 г. /вторник/ от 10:45 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина


Община Бяла Слатина обявява публично оповестен търг с явно наддаване, който ще се проведе на 05.10.2021 г. /вторник/ от 10:30 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина


Община Бяла Слатина обявява публично оповестен търг с явно наддаване, който ще се проведе на 08.09.2021 г. /сряда/ от 14:00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 14012.135.300 в с. Габаре

Заповед № № 566/18.08.2021 г. на Кмета на Община Бяла Слатина към обявата 


Обява на основание чл. 72 б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ и във връзка със Заповед № 169/ 04.08.2021 г. и Заповед № 170/04.08.2021 г. на Директора на ОД "Земеделие" град Враца, уведомявам всички собствени и полватели, подали Декларация по чл. 69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и Заявления по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ за участие в процедура по реда на Глава пета "а". Ползване на земеделски земи от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Бяла Слатина и Община Борован ще се проведат по график.


Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ, съгласно чл.37и, ал.11 от ЗСПЗЗ


ЗАПОВЕД №438/21.06.2021 г. гр. Бяла Слатина относно, процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на имот - частна общинска собственост.


ЗАПОВЕД №437/21.06.2021 г. гр. Бяла Слатина относно, процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване за срок от 10 стопански години на общинска земеделска земя в землището на гр. Бяла Слатина.


Протокол № 2 от 27.05.2021 г. във връзка с изпълнение на решение №361/25.02.2021 г., на ОбС Бяла Слатина и на основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100 от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Заповед № 80/04.02.2021 г. на Кмета на Община Бяла Слатина


Протокол № 1 от 29.04.2021 г. във връзка с изпълнение на решение №361/25.02.2021 г., на ОбС Бяла Слатина и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.100 от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Заповед № 80/04.02.2021 г. на Кмета на Община Бяла Слатина


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 20.04.2021 г. /вторник/ от 13:30 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски” №68, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно:
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07418.57.2, землище 07418 


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 20.04.2021 г. /вторник/ от 15:30 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски” №68, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно:
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23618.118.7, землище 23618 с. Драшан


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 20.04.2021 г. /вторник/ от 14:30 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно:
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73643.504.506, землище 73643 с. Търнава


Община Бяла Слатина съобщава, че на 22.03.2021 г, 23.03.2021 г., 24.03.2021 г. и 25.03.2021 г. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, в часовете, посочени в таблицата ще се проведат Търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя, по землища в Община Бяла Слатина


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“ с. Тлачене, ЕКАТТЕ 72521


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“ с. Търнак, ЕКАТТЕ 73660


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“  с. Търнава, ЕКАТТЕ 73643


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“ с. Соколаре, ЕКАТТЕ 67845


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“ с. Попица, ЕКАТТЕ 57594 


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“ с. Комарево, ЕКАТТЕ 38128


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“ с. Драшан, ЕКАТТЕ 23618


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“ с. Галиче, ЕКАТТЕ 14406


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“  с. Габаре, ЕКАТТЕ 14012


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“  с. Враняк, ЕКАТТЕ 12214


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“ гр. Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“  с. Бъркачево, ЕКАТТЕ 07538


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“ с. Бърдарски геран, ЕКАТТЕ 07418 


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“ с.Буковец, ЕКАТТЕ 06968


На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“ на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401


Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Бяла Слатина ( изготвени съгласно чл. 37о, ал. 2 от ЗСПЗЗ)


Справка за площите с мери и пасища и частите от тях за общо и индивидуално ползване (Приложение 1)


На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-56/19.01.21 г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ с. Тлачене ЕКАТТЕ 72521


Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.01.2021 г. от 11:00  в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година на пасища и мери, общинска собственост в землища на община Бяла Слатина


Заповед 256 / 17.12.2020 г.  На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № РД-12-05-283/30.11.20г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» и Доклад на комисията, назначена със Заповед № 81/03.08.2020год., на Директора на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Враца.  - с. Галиче.


Заповед 222 / 25.11.2020 г. На основание чл.37в, ал.12 и 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с искане  с вх. № ПО-09-2033-1/20.10.20г. от заинтересовано лице /ползвател/, и във връзка с чл.75а, ал.1, т.1 и т.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» и Доклад на комисията, назначена със Заповед №81/03.08.2020 год., на Директора на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Враца  - с. Габаре.


Заповед № 217/19.11.2020 г. На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-1972-2/18.11.20г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», във връзка с масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Търнава ЕКАТТЕ 73643


Заповед № 199/03.11.2020 г. На основание чл.37в, ал.12 и 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с искане  с вх. № ПО-09-2243-1/20.10.20 от заинтересовано лице /ползвател/, и във връзка с чл.75а, ал.1, т.1 и т.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие», във връзка с масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с.Буковец ЕКАТТЕ 06968


Заповед № 181/20.10.2020 г.  На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» Във връзка с одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Алтимир ЕКАТТЕ 00401


Заповед № 164/01.10.2020 г.  На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» Във връзка с одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Враняк ЕКАТТЕ 12214


Заповед № 163/01.10.2020 г.  На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» Във връзка с одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Бяла Слатина ЕКАТТЕ 07702


Заповед № 162/30.09.2020 г.  На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» Във връзка с одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Бърдарски геран ЕКАТТЕ 07418


Заповед № 132/30.09.2020 г.  На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» Във връзка с одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Търнак ЕКАТТЕ 73660


Заповед № 131/30.09.2020 г.  На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» Във връзка с одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Соколаре ЕКАТТЕ 67845


 

Заповед № 130/30.09.2020 г.  На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» Във връзка с одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Попица ЕКАТТЕ 57594


Заповед № 129/30.09.2020 г.  На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» Във връзка с одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Комарево ЕКАТТЕ 38128


Заповед № 128/30.09.2020 г.  На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» Във връзка с одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Драшан ЕКАТТЕ 23618


Заповед № 127/30.09.2020 г.  На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» Във връзка с одобрени масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Бъркачево ЕКАТТЕ 07538


Община Бяла Слатина съобщава, че на 28.10.2020 г. от 14:30  в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година на пасища и мери

 


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 26.10.2020 г. /понеделник/ от 11:00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно:Поземлен имот с идентификатор №00401.87.1, землище 00401


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 26.10.2020 г. /понеделник/ от 13:30 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07418.17.177, землище 07418


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 26.10.2020 г. /понеделник/ от 14:30 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно:- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07418.17.176, землище 07418


Заповед № 507/28.08.2020 г. относно удължаване до 29.09.2020 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търгове с явно наддаване за продажба на общинска земя, намираща се в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина


Заповед № 573/27.08.2020 г. относно удължаване до 28.09.2020 г на срока за закупуване на тръжна документация за участие в търгове с явно наддаване за продажба на общинска земя, намираща се в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина


Заповед № 498/26.08.2020 г. относно удължаване до 24.09.2020 г. на срока за закупуване на тръжна документация за участие в търгове с явно наддаване за продажба на общинска земя, намираща се в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина


Общинска служба "Земеделие", гр. Бяла Слатина,  уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри по чл.72, ал.2, от ППЗСПЗЗ, на имоти за землища.


Заповед 81 / 03.08.2020 г. на ОД Земеделие, относно определяне на Комисия за землищата на територията на община Бяла Слатина. 


Заповед №373/13.07.2020 г. за удължаване на срока за закупуване на тръжна документация във връзка със Заповед №349/26.06.2020 г.


Заповед №349/26.06.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на търг отдаване под аренда чрез публично оповестени търгове с явно наддаване за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя в землищата на с. Търнак, с. Враняк, с. Алтимир, с. Галиче и с. Бъркачево, община Бяла Слатина


Заповед за отдаване на земеделски земи, общинска собственост под аренда


Обява за отдаване на земеделски земи под аренда


Протокол 2. Във връзка с изпълнение на решение №84/27.02.2020 г., на ОбС Бяла Слатина и на основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. 


Протокол 1,  Във връзка с изпълнение на решение №84/27.02.2020 г., на ОбС Бяла Слатина и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.100 от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Заповед № 53/31.01.2020 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, относно постъпилите  заявления по чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ от стопани–животновъди.


Списък на площите на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване, и правила за ползване, съгласно ЗСПЗЗ  за стопанската 2020/2021 г. .

Правила за ползване на пасища, мери и ливади, съгласно ЗСПЗЗ  за стопанската 2020/2021 г.


Заповеди по чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г. на Директора на ОД Земеделие гр. Враца

Заповед № 249

Заповед № 250

Заповед № 251

Заповед № 252

Заповед № 253

Заповед № 254

Заповед № 255

Заповед № 256

Заповед № 257

Заповед № 258

Заповед № 259

Заповед № 260

Заповед № 261

Заповед № 262

Заповед № 263


Министерство на земеделието, храните и горите, Областна дирекция “Земеделие”- гр.Враца.  Заповеди по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2019/2020 г.

Заповед 168, Бъркачево.

Заповед 195, Враняк.

Заповед 130, Комарево.

Заповед 131, Соколаре.

Заповед 147, Търнак.

Заповед 190, Алтимир.

Заповед 169, Тлачене.

Заповед 192, Габаре.

Заповед 170, Търнава.

Заповед 191. Бърдарски геран.

Заповед 184, Попица.

Заповед 185, Бяла Слатина.

Заповед 167, Буковец.

Заповед 129, Драшан.

Заповед 225, Галиче.


Обява - График за датите на заседанията на комисиите по чл.72б, ал.3 от ППЗСПЗЗ .


Обява за предварителните регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ на имотите по землища.


Комисия за землищата на територията на община Бяла Слатина във връзка с чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл. 72б от ППЗСПЗЗ


Протокол от 01.07.2019 г. на основание чл. 37и, ал.10 от Закона за собствността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 100, ал. 7 и ал. 8 от Правлника за прилагане на Закона на собствността и ползването на земеделски земи /ППЗСПЗЗ/


Протокол No 2 / 27.05.2019 г. Съгласно чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ.  - публикуван на 31.05.2019 г., 14:15 ч.


ПРОТОКОЛ, съгласно чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ., публикуван на 30.04.2019 г.

Списък на площите на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване, и правила за ползване, съгласно ЗСПЗЗ.


Заповеди на ОДЗ Враца, на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2018 - 2019 г.


Заповед 307 / 20.11.2018 г. на Директора на ОД "Земеделие" град Враца, издадена по реда на чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година, относно масивите за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи в  землището на с. Бърдарски геран.  - публикувано на 21.11.2018 г. 13:17 часа.


Заповед 303 / 14.11.2018 г. на основание чл.99, ал.2 от АПК, изменяща заповед 175 / 19.09.2018 г. за разпределение на масиви за ползване в землището на с. Соколаре, обл. Враца. публикувано на 19.11.2018 г. 14:20 часа.


Във връзка с чл.115, ал.1 от Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина, Община Бяла Слатина обявява, че на 29.11.2018 г. /четвъртък/ в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 15 стопански години.


ЗАПОВЕД № 686/12.11.2018 г. гр. Бяла Слатина На основание чл.114 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина и Решение №732/31.10.2018 г. от Протокол № 43/31.10.2018 г


ЗАПОВЕД № 295Гр. Враца/12.11.2018 год. За землището на село Галиче на основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № РД-899-14/02.11.2018 г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» и Доклад на комисията, назначена със Заповед № 136/02.08.2018 год., на Директора на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Враца


З А П О В Е Д № 254 Гр. Враца/19.09.2018 год.от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/


З А П О В Е Д № 250 Гр. Враца/19.09.2018 год.от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/


З А П О В Е Д № 249 Гр. Враца/19.09.2018 год.от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/


З А П О В Е Д № 239 Гр. Враца/19.09.2018 год.от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/


З А П О В Е Д № 236 Гр. Враца/19.09.2018 год.от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/


З А П О В Е Д № 209 Гр. Враца/19.09.2018 год.от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/


З А П О В Е Д № 185 Гр. Враца/19.09.2018 год.от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

З А П О В Е Д № 184 Гр. Враца/19.09.2018 год.от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/


З А П О В Е Д № 183 Гр. Враца/19.09.2018 год.от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/


З А П О В Е Д № 176 Гр. Враца/19.09.2018 год. от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/


З А П О В Е Д № 175 Гр. Враца/19.09.2018 год.от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/


З А П О В Е Д № 174 Гр. Враца/19.09.2018 год.от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/


З А П О В Е Д № 173 Гр. Враца/19.09.2018 год.от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/


Обява - график за провеждане на заседания на косимиите по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ по населени места на Община Бяла Слатина


Заповед №136/02.08.2018 г. на основание чл.3 ал.4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие", във врзка с чл. 37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)


Обява за изготвените предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година


Протокол във връзка с чл. 37, ал.7 от ЗСПЗЗ


Протокол във връзка с чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.


Министерство на земеделието, храните и горите, Областна дирекция “Земеделие”- гр.Враца.

 Заповеди от 6 до 19  / 2018 г. - натисни върху текста.

 

Заповед 299, Бъркачево.

Заповед 300, Враняк.

Заповед 301, Комарево.

Заповед 302, Соколаре.

Заповед 303, Търнак.

Заповед 311, Алтимир.

Заповед 336, Тлачене.

Заповед 337, Габаре.

Заповед 343, Търнава.

Заповед 346. Бърдарски геран.

Заповед 349, Попица.

Заповед 351, Бяла Слатина.

Заповед 352, Буковец.

Заповед 354, Драшан.

Заповед 403, Галиче.

 

 

 


Наименование Брой тегления
obiava_p - chasti 12 -01-2023.docx 11 Изтегли документ с име "obiava_p - chasti 12 -01-2023.docx"
obiava_p - 2022-na 5 dek2022.docx 12 Изтегли документ с име "obiava_p - 2022-na 5 dek2022.docx"
obiava_p - 2-na 20 dek2022.docx 11 Изтегли документ с име "obiava_p - 2-na 20 dek2022.docx"
Обява за поземлен имот с. Търнак 76660.116.293.doc 27 Изтегли документ с име "Обява за поземлен имот с. Търнак 76660.116.293.doc"
Заповед № 381 Габаре.docx 38 Изтегли документ с име "Заповед № 381 Габаре.docx"
Заповед № 380 Габаре.docx 38 Изтегли документ с име "Заповед № 380 Габаре.docx"
Цена на имотите – полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване на ползвателите за землището на с. Галиче.docx 51 Изтегли документ с име "Цена на имотите – полски пътища, включени в разпределените масиви за ползване на ползвателите за землището на с. Галиче.docx"
Масивите за ползване между собственици иили ползватели на земеделски земи в землището на с. Галиче.docx 49 Изтегли документ с име "Масивите за ползване между собственици иили ползватели на земеделски земи в землището на с. Галиче.docx"
338-+Zapoved-tlacene-putista-22-23.docx 56 Изтегли документ с име "338-+Zapoved-tlacene-putista-22-23.docx"
338-+Zapoved-tarnak-putista-22-23.docx 54 Изтегли документ с име "338-+Zapoved-tarnak-putista-22-23.docx"
331-+Zapoved-Barkacevo-putista-22-23.docx 55 Изтегли документ с име "331-+Zapoved-Barkacevo-putista-22-23.docx"
330-+Zapoved-Bardare-putista-22-23.docx 56 Изтегли документ с име "330-+Zapoved-Bardare-putista-22-23.docx"
328-+Zapoved-Altimir-putista-22-23.docx 53 Изтегли документ с име "328-+Zapoved-Altimir-putista-22-23.docx"
329-+Zapoved-Bukovec-putista-22-23-pechat.docx 48 Изтегли документ с име "329-+Zapoved-Bukovec-putista-22-23-pechat.docx"
332-+Zapoved-BlS-putista-22-23.docx 56 Изтегли документ с име "332-+Zapoved-BlS-putista-22-23.docx"
334-+Zapoved-drashan-putista-22-23.docx 55 Изтегли документ с име "334-+Zapoved-drashan-putista-22-23.docx"
335-+Zapoved-komarevo-putista-22-23.docx 58 Изтегли документ с име "335-+Zapoved-komarevo-putista-22-23.docx"
335-+Zapoved-sokol-putista-22-23.docx 59 Изтегли документ с име "335-+Zapoved-sokol-putista-22-23.docx"
333-+Zapoved-vraniak-putista-22-23.docx 52 Изтегли документ с име "333-+Zapoved-vraniak-putista-22-23.docx"
336-+Zapoved-Popica-putista-22-23.docx 52 Изтегли документ с име "336-+Zapoved-Popica-putista-22-23.docx"
Заповед 325/ 25.11.2022 г., на основание чл.37в, ал.13, във връзка с ал.12 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, одобрени масиви за с. Търнава.docx 119 Изтегли документ с име "Заповед 325/ 25.11.2022 г., на основание чл.37в, ал.13, във връзка с ал.12 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, одобрени масиви за с. Търнава.docx"
обява - 198.42.doc 86 Изтегли документ с име "обява - 198.42.doc"
254 Vraniak.docx 106 Изтегли документ с име "254 Vraniak.docx"
253 Bukovec.docx 101 Изтегли документ с име "253 Bukovec.docx"
256 Popica.docx 94 Изтегли документ с име "256 Popica.docx"
251 Tlachene.docx 90 Изтегли документ с име "251 Tlachene.docx"
238 Altimir.docx 110 Изтегли документ с име "238 Altimir.docx"
222 Burdarski geran.docx 137 Изтегли документ с име "222 Burdarski geran.docx"
Заповед № 218 на ОСЗ Враца, одобрени масиви с. Драшан.docx 153 Изтегли документ с име "Заповед № 218 на ОСЗ Враца, одобрени масиви с. Драшан.docx"
obiava_22-24.docx 121 Изтегли документ с име "obiava_22-24.docx"
209 Bqla Slatina.docx 194 Изтегли документ с име "209 Bqla Slatina.docx"
205 Turnak.docx 165 Изтегли документ с име "205 Turnak.docx"
181 Sokolare.docx 209 Изтегли документ с име "181 Sokolare.docx"
183 Barkachevo.docx 213 Изтегли документ с име "183 Barkachevo.docx"
180 Komarevo.docx 206 Изтегли документ с име "180 Komarevo.docx"
pr-2 _2022.docx 381 Изтегли документ с име "pr-2 _2022.docx"
obiava_targove-2022-1-1.docx 428 Изтегли документ с име "obiava_targove-2022-1-1.docx"
Заповед_удължаване_19-05.doc 394 Изтегли документ с име "Заповед_удължаване_19-05.doc"
pr-1 _2022.docx 410 Изтегли документ с име "pr-1 _2022.docx"
Приложение _1_2022.xls 470 Изтегли документ с име "Приложение _1_2022.xls"
obiava_85001.docx 541 Изтегли документ с име "obiava_85001.docx"
obiava_13-27;21-18.docx 596 Изтегли документ с име "obiava_13-27;21-18.docx"
Zap75_Galiche.pdf 608 Изтегли документ с име "Zap75_Galiche.pdf"
33+Zapoved_Gabare+12-13.docx 592 Изтегли документ с име "33+Zapoved_Gabare+12-13.docx"
obiava_p - 2.docx 667 Изтегли документ с име "obiava_p - 2.docx"
400+Zapoved_Drashan.docx 659 Изтегли документ с име "400+Zapoved_Drashan.docx"
323+Zapoved_Tarnava.docx 650 Изтегли документ с име "323+Zapoved_Tarnava.docx"
322+Zapoved_Tlachene.docx 690 Изтегли документ с име "322+Zapoved_Tlachene.docx"
354+изменение на Zapoved+258+Bqla+Slatina- 25.11.2021.docx 846 Изтегли документ с име "354+изменение на Zapoved+258+Bqla+Slatina- 25.11.2021.docx"
obiava_p - 2021.docx 710 Изтегли документ с име "obiava_p - 2021.docx"
300+Zapoved_Popica.docx 944 Изтегли документ с име "300+Zapoved_Popica.docx"
301+Zapoved_Vraniak.docx 940 Изтегли документ с име "301+Zapoved_Vraniak.docx"
обява - 551-7.doc 920 Изтегли документ с име "обява - 551-7.doc"
обява - 551-10.doc 929 Изтегли документ с име "обява - 551-10.doc"
242-Z_Bukovec.docx 1020 Изтегли документ с име "242-Z_Bukovec.docx"
234+Zapoved_Turnak.docx 1073 Изтегли документ с име "234+Zapoved_Turnak.docx"
230+Zapoved_Burkachevo(1).docx 879 Изтегли документ с име "230+Zapoved_Burkachevo(1).docx"
211+Zapoved_Altimir.docx 998 Изтегли документ с име "211+Zapoved_Altimir.docx"
204+Zapoved_Sokolare.docx 1033 Изтегли документ с име "204+Zapoved_Sokolare.docx"
205+Zapoved_Komarevo.docx 993 Изтегли документ с име "205+Zapoved_Komarevo.docx"
Обява Търнава.doc 1060 Изтегли документ с име "Обява Търнава.doc"
Обява за поземлен имот с идентификатор 14012.135.300.doc 1032 Изтегли документ с име "Обява за поземлен имот с идентификатор 14012.135.300.doc"
Заповед № № 566/18.08.2021 г. .docx 1125 Изтегли документ с име "Заповед № № 566/18.08.2021 г. .docx"
Обява на основание чл. 72 б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ и във връзка със Заповед № 169/ 04.08.2021 г. и Заповед № 170/04.08.2021 г. на Директора на ОД \"Земеделие\" град Враца.pdf 1167 Изтегли документ с име "Обява на основание чл. 72 б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ и във връзка със Заповед № 169/ 04.08.2021 г. и Заповед № 170/04.08.2021 г. на Директора на ОД \"Земеделие\" град Враца.pdf"
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ, съгласно чл.37и, ал.11 от ЗСПЗЗ..docx 1136 Изтегли документ с име "Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ, съгласно чл.37и, ал.11 от ЗСПЗЗ..docx"
Z_d_1332.doc 1147 Изтегли документ с име "Z_d_1332.doc"
z_d_T_19840.docx 1203 Изтегли документ с име "z_d_T_19840.docx"
Протокол № 1 от 29.04.2021 г. във връзка с изпълнение на решение №361/25.02.2021 г., на ОбС Бяла Слатина и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.100 от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Заповед № 80/04.02.2021 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.docx 970 Изтегли документ с име "Протокол № 1 от 29.04.2021 г. във връзка с изпълнение на решение №361/25.02.2021 г., на ОбС Бяла Слатина и на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и чл.100 от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Заповед № 80/04.02.2021 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.docx"
Протокол № 2 от 27.05.2021 г. във връзка с изпълнение на решение №361/25.02.2021 г., на ОбС Бяла Слатина и на основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100 от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Заповед № 80/04.02.2021 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.docx 1071 Изтегли документ с име "Протокол № 2 от 27.05.2021 г. във връзка с изпълнение на решение №361/25.02.2021 г., на ОбС Бяла Слатина и на основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл.100 от ППЗСПЗЗ, в изпълнение на Заповед № 80/04.02.2021 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.docx"
Prilojenie_1.xls 1244 Изтегли документ с име "Prilojenie_1.xls"
Pravila-pasishta-pr4.docx 1307 Изтегли документ с име "Pravila-pasishta-pr4.docx"
57.2.doc 1159 Изтегли документ с име "57.2.doc"
118.7.doc 1334 Изтегли документ с име "118.7.doc"
504.506.doc 1118 Изтегли документ с име "504.506.doc"
obiava_Gabare.docx 1059 Изтегли документ с име "obiava_Gabare.docx"
obiava_targove-2021 -.docx 1339 Изтегли документ с име "obiava_targove-2021 -.docx"
55+zap_Tlachene.doc 1441 Изтегли документ с име "55+zap_Tlachene.doc"
19+zap_Vranqk.doc 1524 Изтегли документ с име "19+zap_Vranqk.doc"
18+zap_Bqla+Slatina.doc 1367 Изтегли документ с име "18+zap_Bqla+Slatina.doc"
17+zap_Burkachevo.doc 1398 Изтегли документ с име "17+zap_Burkachevo.doc"
20+zap_Gabare.doc 1529 Изтегли документ с име "20+zap_Gabare.doc"
21+zap_Galiche.doc 1564 Изтегли документ с име "21+zap_Galiche.doc"
24+zap_Popica.doc 1682 Изтегли документ с име "24+zap_Popica.doc"
22+zap_Drashan.doc 1604 Изтегли документ с име "22+zap_Drashan.doc"
23+zap_Komarevo.doc 1532 Изтегли документ с име "23+zap_Komarevo.doc"
26+zap_Turnava.doc 1369 Изтегли документ с име "26+zap_Turnava.doc"
25+zap_Sokolare.doc 1436 Изтегли документ с име "25+zap_Sokolare.doc"
27+zap_Turnak.doc 1592 Изтегли документ с име "27+zap_Turnak.doc"
16+zap_Burdarski+geran.doc 1526 Изтегли документ с име "16+zap_Burdarski+geran.doc"
15+zap_Bukovec.doc 1314 Изтегли документ с име "15+zap_Bukovec.doc"
14+zap_Altimir.doc 1683 Изтегли документ с име "14+zap_Altimir.doc"
На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-56/19.01.21 г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ с. Тлачене ЕКАТТЕ 72521 1521 Изтегли документ с име "На основание чл. 37в, ал. 12 и сл. от ЗСПЗЗ във връзка с искане с вх. № ПО-09-56/19.01.21 г. от заинтересовано лице (ползвател), във връзка с чл.75а, ал.1, т.1, и чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ с. Тлачене ЕКАТТЕ 72521"

Потърсете в сайта

Местоположение