ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Росен Пенков Йотков - директор на дирекция
еmail: ryotkov@oabsl.com, тел: 0915 / 882132,  

Пламен Бориславов Димитров - главен експерт
еmail: ryotkov@oabsl.comтел: 0915 / 882103

Вакантна длъжност - главен специалист
еmail: ryotkov@oabsl.com,  тел:
0915 / 882165

Соня Николаева Буровска - главен специалист
еmail: ryotkov@oabsl.com,  тел:0915 / 882106


Мариела Димитрова Йорданова - главен специалист
еmail: ryotkov@oabsl.com,  тел: 0915 / 882102
 
Веселин Георгиев Тушинов - старши експерт
еmail: ryotkov@oabsl.com, тел: 0915 / 882132
 
Мариета Василева - старши експерт
еmail - bslatina@oabsl.com,  Телефон - 0915 882 165,  

 1. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\" - Текуща страница
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 7. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 8. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 9. Доклади
 10. Заповеди
 11. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 12. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 13. Други
 14. Инструкции
 15. Вътрешни правила, Правилници
 16. ДИРЕКЦИЯ \\"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"
 17. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 18. Работно време
 19. Сигнали за корупция
 20. Структура
 21. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 22. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 23. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 24. Дирекции и звена
 25. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 26. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Потърсете в сайта

Местоположение