ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Уведомления за Инвестиционни предложения.

Дата на публикуване: 17.04.2018 17:30

Писмо относно изясняване общественият интерес за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа 5000 KW  в ПИ № 07002.311.93", местност "Агино бранище"  - публикувано на 30.01.2023 г. - натисни върху текста.


Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "Нешо Миранов" относно изграждане на "Склад за зърно" в ПИ с идентификатор №07702.240.8 УПИ I-8, кв. 240, гр. Бяла Слатина - публикувано на 23.01.2023 г. 


Уведомление за инвестиционно предложение от ЛОГИ 9 относно "Изграждане на Фотоволтаична централа 5000kW в ПИ 07702.311.93, УПИ - V - 93, кв. 199, местност Агиното бранище " - публикувано на 09.01.2023 г. 


Инвестиционно предложение за "изграждане на фотоволтаичен парк" с инст. мощност 2,28 MW, в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 07702, 501.4436, с адм. адрес ул. Индустриална 2, гр. Бяла Слатина.   - публикувано на 23.12.2022 г.    - виж/изтегли приложения по-долу файл в "Прикачени документи".


Заповед № 249/06.06.2022 г. на кмета на община Бяла Слатина относно Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България
Методика
Протокол 


Инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаичен парк", с инсталирана мощност 2,28 MW, в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 07702.501.4436, ул. "Индустриална" № 2 гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: "СОЛАР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - публикувано на 01.12.2022 г.  


Уведомление за издадена заповед № 577 - публикувано на 17.10.2022


Уведомление за издадена заповед № 576 - публикувано на 17.10.2022


Изясняване на общественияинтерес за инвестиционно предложение (ИП) за "Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 150 kWp върху покриви на съществуващи сгради за собствени нужди и продажба на ел. енергия, трафопост и кабелна линия 20 kW, в поземлен имот с иден. № 07702.501.3484, ул. Захари Стоянов № 8, гр. Бяла Слатина" - публикувано на 10.10.2022 


Решение№ ВР-4-ПР/2017 г. от 09.02.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършванена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) "Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и шоково замразяване" в УПИ III - 608, 609, 610, 611, кв. 2 с. Алтимир - Публикувано на 10.10.2022 


Инвестиционно предложение на фотоволтаична централа с мощност до 150kWp върху покриви на съществуващи сгради за собствени нужди и продажба на ел. енергия, трафопост и кабелна линия 20 kW, в поземлен имот с идентификатор 07702.501.3484 гр. Бяла Слатина -публикувано на 30.09.2022


Изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение (ИП)  за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), 3000kW", в поземлен имот с идентификатор 07702.311.97 (УПИ III-97), кв. 199,  местност "Агиното Бранище", землище гр. Бяла Слатинау възложител "ЛОГИ 9" ЕООД - публикувано на 29.09.2022 г. 


Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), 3000kW", в поземлен имот с идентификатор 07702.311.97 (УПИ III-97), кв. 199,  местност "Агиното Бранище", землище гр. Бяла Слатинау възложител "ЛОГИ 9" ЕООД - публикувано на 29.09.2022 г. 


Уведомлеие за инвестиционно предложение от "ЛОГИ 9" ООД, относно: Изграждане на фотоволтаична централа 3000kw в гр. Бяла Слатина, УПИ III 97, в месността "Агоно бранище".   - натисни върху текста.   Публикувано на 23.08.2022 г.


Уведомление от РИОСВ -Враца, относно: Инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа 3000kw" в поземлен имот, УПИ III 97, в гр. Бяла Слатина, в местността "Агинити бранище".  - натисни върху текста.  Публикувано на 23.08.2022 г.


Уведомлеие за инвестиционно предложение от "ЛОГИ 9" ООД, относно: Изграждане на фотоволтаична централа 3000kw в гр. Бяла Слатина, УПИ III 98, в месността "Агоно бранище".   - натисни върху текста.   Публикувано на 23.08.2022 г.


Уведомление от РИОСВ -Враца, относно: Инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа 3000kw" в поземлен имот, УПИ III 98, в гр. Бяла Слатина, в местността "Агинити бранище".  - натисни върху текста.  Публикувано на 23.08.2022 г.


Уведомление за инвестиционно предложение от "БИЛАС" ЕООД с. Долни Луковит, обл. Плевен, относно "Изграждане на фотоволтаична система в УПИ XVIII-109а, кв. 10в с. Соколаре, с подобект: Кабел НН от РК на ФВС до Тел." - публикувано на 25.07.2022 г. 


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от "СОЛАР ЕНЕРДЖИ 2000" ЕООД - публикувано на 25.07.2022 г.


Инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с мощност 950 Kw и ЗРУ 20 Kv (трафопост), монтирана в имот с № 07148.202.4, местност Бабките, с. Бърдарски геран с възложител СОЛАР ЕНЕРДЖИ 2000 с. Средец, общ. Опан, обл. Стара Загора - публикувано на 03.06.2022 г.


Решение № ВР-22-ПР/2022 г. на РИОСВ - Враца, относно преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда - публикувано на 11.05.2022 г. 


Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, относно постъпила заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води - Порови води в Квартернера - р. Скът - публикувано на 19.04.2022 г.


Уведомление за инвестиционно предложение на Дунав Солар Плант ЕООД, относно изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), с индикативна инсталирана мощност до 450 MW и на прилежщата техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина, в землището на с. Габаре и с. Драшан - публикувано на 30.03.2022 г. 


Процедура за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) "Бриша", находящ се в поземлен имот (ПИ) 72521.63.3 по КККР на с. Тлачене, община Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 02.02.2022 г.


Уведомление за инвестиционно намерение: „ФТЕЦ“ с индикативна инсталирана мощност до 450W и на прилежащата инфраструктура за присъединяване на ФТЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина - публикувано на 24.11.2021 г.


Публично съобщение по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите до г-н Атанас Димов управител на "Сакса" ООД - публикувано на 03.11.2021 г.


Програма за управление на отпадъците на Община Бяла Слатина за периода 2021 -2028 г.


Публично съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите до г-жа Людмила Тодорова изп. директор на "Гарант" АД - публикувано на 10.09.2021 


Уведомление за инвестиционно предложение относно заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал.1, ал. 2 и ал. 3 отЗВ данни и документи


Уведомление за инвестиционно предложение относно Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор "КИ Пишураната 2" - ВиК Враца - Бяла Слатина, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07702.501.111 м. Лесопарк


Уведомление за инвестиционно предложение относно Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор "КИ Пишураната 1" - ВиК Враца - Бяла Слатина, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07702.208.17 м. Василовски връх


Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична централа 1MW, в поземлен имот с идентификатор 07702.146.37, землище гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: Николай Христов Илиев - публикувано на 27.07.2021 г. 


Уведомление за инвестционно предложение от "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД относно, "Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоражения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти /строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж/, разположени на територията на Област Враца".


Уведомление за инвестиционно предложение относно "Изграждане на стопанска сграда-краварник", в УПИ II-1130, кв. 153 по плана на с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл Враца - публикувано на 09.09.2020 г.


Уведомление за инвестционно предложение относно Стопанска сграда (краварник) в УПИ II-1130, кв. 153 по плана на с. Галиче, Община Бяла Слатина - публикувано на 23.06.2020 г. 


С решение №518 от 27 август 2019 г., на Министерски съвет предоставя концесия за добив на подземни богатства - неметални полузни изкопаеми - индустриални минерални - глауконитова суровина, от находище „Дълбоки дол“, участъци „Мишовец“ и „Синия бряг“, разположено в землището на с. Буковец, община Бяла Слатина, област Враца, на “Симекс“ ЕООД, гр. Криводол


Публично съобщение по чл. 62, ал.1 от Закон за водите до Любчо Чомаковски - публикувано на 02.09.2019 г.


Инвестиционно предложение от Александър Митков Дюлгеров, Еднофамилна двуетажна жилищна сграда в УПИ XXIV - 875, кв. 72 по плана на с. Попица, Община Бяла Слатина.


Инвестиционно предложение за осигуряване на достъпна среда в сградата на МБАЛ Бяла Слатина 


Уведомление за инвестиционно предложение от Земеделски производител Десислав Мариянов Ангелов, гр. Бяла Слатина. Относно модул мини мандра.


„Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ - пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ), в складове на територията на РИОСВ - Враца“


Изясняване на общественият интерес за инвестиционно предложение (ИП) за "Мобилна мандра" в ПИ 081038, мест. "Туланеца" с. Търнава, общ. Бяла Слатина, с възложител "Северозапад-2016" ЕООД


Съобщение съгласно чл.62а ал.1 от Закона за водите. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, р. Скът, с. Търнава


Инвестиционно намерение за отглеждане и развъждане на риба в съществуващ язовир в с. Търнава, обл. Враца, с възложител "Димитър Въльовски" ЕООД


Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, за постъпило заявление в Басейнова Дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, относно ползване на река Скът за заустване на отпадъчни води


ВиК ООД гр. Враца. Обява за инвестиционно предложение "Изграждане на канализационен профил 27, ул. Ломска, гр. Бяла Слатина."


Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина


Обновяване на материалната база на детска градина „Радост“


Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).


Инвестиционно предложение (ИП) за "Развъждане на риба в язовир в с. Тлачене", разположен в имот Nо 000079.


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), МРРБ.     15.06.2018 г., 15:50


Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия на ВиК ООД, гр. Враца.


Инвестиционно предложение за подземна кабелна линия в местността "Агиното бранище" гр. Бяла Слатина. - натисни върху текста.   17.04.2018 г.  17.30


Инвестиционно намерение относно: Изясняване на обществен интерес за "Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти" в с. Алтимир. 02.04.2018


Наименование Брой тегления
GMasl.pdf 52 Изтегли документ с име "GMasl.pdf"
7000-12 19.01.23.pdf 54 Изтегли документ с име "7000-12 19.01.23.pdf"
uved emil.pdf 68 Изтегли документ с име "uved emil.pdf"
Инвестиционно предложение за \"изграждане на фотоволтаичен парк\" с инст. мощност 2,28 MW, в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 07702, 501.4436 59 Изтегли документ с име "Инвестиционно предложение за \"изграждане на фотоволтаичен парк\" с инст. мощност 2,28 MW, в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 07702, 501.4436"
методика за извършване на преброяването на безстопанствените кучета.pdf 179 Изтегли документ с име "методика за извършване на преброяването на безстопанствените кучета.pdf"
Протокол-Кучета.pdf 187 Изтегли документ с име "Протокол-Кучета.pdf"
Заповед 246 06.06.2022.pdf 135 Изтегли документ с име "Заповед 246 06.06.2022.pdf"
Инвестиционно предложение за \"Изграждане на фотоволтаичен парк\", с инсталирана мощност 2,28 MW, в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 07702.501.4436, ул. \"Индустриална\" № 2 гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: \"СОЛАР БЪЛГАРИЯ\" ЕАД .pdf 114 Изтегли документ с име "Инвестиционно предложение за \"Изграждане на фотоволтаичен парк\", с инсталирана мощност 2,28 MW, в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 07702.501.4436, ул. \"Индустриална\" № 2 гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, с възложител: \"СОЛАР БЪЛГАРИЯ\" ЕАД .pdf"
S22C-822101017580.pdf 183 Изтегли документ с име "S22C-822101017580.pdf"
S22C-822101018000.pdf 180 Изтегли документ с име "S22C-822101018000.pdf"
S22C-822093014100.pdf 342 Изтегли документ с име "S22C-822093014100.pdf"
S22C-822092910100.pdf 298 Изтегли документ с име "S22C-822092910100.pdf"
S22C-822092914490.pdf 249 Изтегли документ с име "S22C-822092914490.pdf"
2308-3.pdf 441 Изтегли документ с име "2308-3.pdf"
2308-4.pdf 368 Изтегли документ с име "2308-4.pdf"
2308-2.pdf 368 Изтегли документ с име "2308-2.pdf"
2308-1.pdf 328 Изтегли документ с име "2308-1.pdf"
3200-54 14.07.22 (1).pdf 377 Изтегли документ с име "3200-54 14.07.22 (1).pdf"
3200-45-3 19.07.22.pdf 409 Изтегли документ с име "3200-45-3 19.07.22.pdf"
3200-45 01.06.2022.pdf 536 Изтегли документ с име "3200-45 01.06.2022.pdf"
3200-88-36.pdf 678 Изтегли документ с име "3200-88-36.pdf"
suobshtenie 19.04.pdf 709 Изтегли документ с име "suobshtenie 19.04.pdf"
imgA7F9-4-42.pdf 814 Изтегли документ с име "imgA7F9-4-42.pdf"
уведомление за инвестиционно предложение.rar 892 Изтегли документ с име "уведомление за инвестиционно предложение.rar"
уведомление за инвестиционно намерение.pdf 1299 Изтегли документ с име "уведомление за инвестиционно намерение.pdf"
Сакса ООД.pdf 1222 Изтегли документ с име "Сакса ООД.pdf"
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩ.БЯЛА СЛАТИНА.pdf 1295 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩ.БЯЛА СЛАТИНА.pdf"
съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите до г-жа Людмила Тодорова изп. директор на \"Гарант\" АД.pdf 1568 Изтегли документ с име "съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите до г-жа Людмила Тодорова изп. директор на \"Гарант\" АД.pdf"
imgCDCD.pdf 1485 Изтегли документ с име "imgCDCD.pdf"
2400-657.pdf 1674 Изтегли документ с име "2400-657.pdf"
2400-656.pdf 1532 Изтегли документ с име "2400-656.pdf"
investicionno_Nikolai_Iliev.pdf 1299 Изтегли документ с име "investicionno_Nikolai_Iliev.pdf"
img7D21-pages-1-19.pdf 1567 Изтегли документ с име "img7D21-pages-1-19.pdf"

Потърсете в сайта

Местоположение