ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Изпълнявани проекти

Дата на публикуване: 17.10.2012 14:49


 1. Изпълнявани проекти - Текуща страница
 2. ---
 3. Проект „Подобряване на компетентността и ефективността на служителите от общинска администрация Бяла Слатина“
 4. Проект BG051PO001-5.2.12-0060-C0001
 5. Проект "Подобряване структурата на администрацията в Община Бяла Слатина, чрез прилагане на Функционален анализ" по ОПАК.
 6. Проект „Промоционална мрежа за трансгранично бизнес сътрудничество”, изпълняван в рамките на Програма трансгранично сътрудничество Румъния -България 2007-2013, финансирана от ЕФРР
 7. Проект "Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица, Община Бяла Слатина" по ОПРР
 8. Проект „Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства съгласно Наредба №30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари“
 9. Проект „Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина”, реализиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“
 10. 21
 11. Проектно предложение „Модерна и ефективна администрация в Община Бяла Слатина“
 12. 19
 13. „Създаване на привлекателна зона за отдих в местността „Лесопарка”, гр. Бяла Слатина”
 14. Проект
 15. Проект „Ново начало – от образование към заетост”
 16. Проект „Закриване и рекултивация на общинското сметище за битови отпадъци, разположено в землището на гр. Бяла Слатина, местността “Любимир”
 17. Програма за развитие на селските райони – мярка 321
 18. От социални помощи към осигуряване на заетост - ОСПОЗ
 19. Проект „Нов избор - развитие и реализация” схема BG051PO001-1.1.03 – „Развитие” по ОП Развитие на човешките ресурси.
 20. Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, ОП Развитие на човешките ресурси.
 21. Проект „Изграждане на общинско звено за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина”
 22. Национална кампания
 23. „Промоционална мрежа за трансгранично бизнес сътрудничество” по Програма за ТГС Румъния – България
 24. Проект „Център за деца и родители „Аз и моето семейство”
 25. „Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина” по ОПРЧР.
 26. Проект
 27. Проект
 28. Регионална програма за заетост – 2012 г.
 29. Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”.
 30. приключен
 31. “Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина”.
 32. Интегриран проект за водния цикъл на гр.Бяла Слатина
 33. Приключили проекти
 34. Обявления

Потърсете в сайта

Местоположение