ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
РЕГИСТРИ

Регистър на спортните клубове в Община Бяла Слатина.

Регистър недвижимо културно наследство.

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Бяла Слатина, мандат 2016–2019 г.

Регистър на Читалищата в община Бяла Слатина.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2017 / 2018 г. след завършено основно образование в VІІ клас.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2017 / 2018 г. след завършено основно образование в VІІI клас.

Регистър на озеленените площи и на вековните дървета на територията на община Бяла Слатина. Във връзка с чл.63, ал.1 от ЗУТ, надзор за законност, защита на обществените интереси и правата на гражданите.

 

Регистър на въведените в експлоатация строежи с разрешение за пролзване или удостоверение за въвеждане в експлоатация за обекти ІV- та и V-та.

Регистър Разрешения за строеж.

Регистър на заверените техничеси паспорти на сгради.

Регистър на разрешенията за допускане и изработване на ПУП.

Регистър на одобрените ПУП.

Регистър на сдружения по ЗУЕС.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.