ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
ОБЯВЛЕНИЯ, СЪОБЩЕНИЯ

Обществено порицание на основание чл.239, ал.1 от ЗИНЗС.

Протокол за разпределение на пасища на стопани-животновъди, съгласно чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.

Заповеди 187 и 208 / 03.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина във връзка с допускане на проект за частично изменение на ПУП, УПИ III-1905 в кв. 46 по плана на гр. Бяла Слатина, и УПИ VII-536 в кв. 36 по плана на с. Бъркачево.

На основание чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 135, ал.3 от ЗУТ, заявление Вх. № 9400-198/06.02.2017 г. от наследници на Кирил Димитров Върбанов, за разрешаване изработването на изменение подробен устройствен план (ПУП), на УПИ ХVІІІ-297 и УПИ ХІХ-297 кв.8, по плана на с. Попица.

На основание чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 135, ал.3 от ЗУТ, заявление изх. № 2600-113/22.02.2017г., подадено от „БТК” ЕАД гр. София бул. ”Цариградско шосе” № 115и, чрез пълномощник – Петя Горанова Матинска за разрешаване изработването на изменение на подробен устройствен план (ПУП) по плана на гр.Бяла Слатина.

 

Съобщение във връзка с чл. 37и, ал.3 от ЗСПЗЗ за свободните мери и пасища по населени места в община Бяла Слатина.

На вниманието на г-жа Мария Георгиева. Уведомление, съгласно заповед 609/19.10.2016 г. на кмета на община Бяла Слатина.

Заповед 609 / 19.10.2016 г. на кмета на общината за заличаване на адресна регистрация.

Обявление на основание Решение № 211/29.07.2016 год. на ОбС Бяла Слатина

Обявление на основание Решение № 210/29.07.2016 год. на ОбС Бяла Слатина

Обявление на основание Решение № 209/29.07.2016 год. на ОбС Бяла Слатина

Обявление на основание Решение № 208/29.07.2016 год. на ОбС Бяла Слатина


Обявление на основание Решение № 207/29.07.2016год. на ОбС Бяла Слатина

График за провеждане на заседание на Комисията по реда на чл.726 от ППЗСПЗЗ за землищата на община Бяла Слатина и община БорованОбява на Общинска Служба по Земеделие - гр. Бяла Слатина

 
 
 
 
 
 
 
Проект "Приеми ме". Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за социален работник за участие във втори етап - Интервю.

Протокол за извършена проверка в Община Бяла Слатина за спазване на изискванията на чл.92 или чл.99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода 1 юли 2014 г. – 30 април 2015 г.

Актуализиран списък на свободните пасища и мери, по Решение 983 / 30.04.2015г. на ОбС Бяла Слатина.

Протоколи за разпределени пасища и мери по чл.37и от ЗСПЗЗ.

Туларемия -  остро инфекциозно заболяване. Причинява се от бактерии които са с висока устойчивост (в почва – повече от 4 месеца, в замразено месо – 93 дни, солено месо – 30 дни, мляко – 104 дни, хляб – 14 дни, в ларвите и нимфите на кърлежи – до 8 месеца).

__________________________________________________________________________________________
Относно предстоящите избори за общински съветници и кметове, Ви уведомяваме следното.

Резултати от обобщения подбор - тук!
Списък на допуснатите и не допуснати кандидати за социален работник за участие във втори етап - интервю
Обявление на Община Бяла Слатина в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект "И аз имам семейство".
Длъжностна характеристика за длъжността "социален работник"
Необходими документи - RAR файл
____________________________________________________________________________________________
По повод Искане за издаване на разрешение за изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.1, от ЗУТ, подадено от "Виктория 93" ООД.

Всички земеделски кооперации, сдружения и частни собственици на земеделски обекти да подготвят и проведат жътвена кампания – 2014 г. в Община Бяла Слатина съгласно изискванията на Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011 г.

На основание чл.41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Бяла Слатина (МКБППМН) набира кадри, които са съгласни да бъдат определяни за обществени възпитатели  - прочети Обявата тук       12.05.2014 г.

Процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване за срок от 5 стопански години на 85.771 дка общинска земеделска земя в землището на с. Търнак

Обявление по чл.25 ал.4 от Закона за общинската собственост


Уведомление за Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение: „Разширяване на Гробищен парк в гр. Бяла Слатина"

ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящото отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за обект от първостепенно значение

ОБЯВА - На основание чл.50, ал.4 от Наредба №6 на ОбС Бяла Слатина, Община  Бяла Слатина, обявява, че със свое Решение №606 от 25.09.2013 г., Общинският съвет е определил за отдаване под наем за срок от 5 години при начална тръжна годишна наемна цена 40 лв./дка, земеделска земя от ОПФ

Сдружение "Отворена младеж" - неправителствена организация, работеща активно в сферата на пътната безопасност и превенцията на рисково поведение на пътя, ни уведомява за Официалния старт на Национална Програма за изграждане на капацитет за повишаване сигурността на пътя.

Във връзка с влезлите в сила промени на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Басейнова Дирекция за Управление на Водите - Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за Водите