ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Новини

Съобщение
19.01.2018
             Община Бяла Слатина Ви уведомява, че започна събирането на дължимите данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2018 г. Те могат да се заплатят на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври на текущата година. На предплатилите за цялата година в срок до 30 април се прави 5% отстъпка.              Задълженията може да заплатите в брой или чрез ПОС-терминал в касите на Община Бяла Слатина, на адрес - ул.”Климент Охридски” № 68, с работно време 08.30 ч. - 17.30 ч. За населените места извън гр. Бяла Слатина, задълженията може...

Стратегията на „Местна инициативна група Бяла Слатина” е одобрена за финансиране
18.01.2018
Стратегията на „Местна инициативна група Бяла Слатина” е една от 25-те одобрени стратегии по подмярка 19.2 от ПРСР 2014-2020г., успешно преминали оценката по втората процедура за прием на заявления. Това стана с Решение на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., оповестено на 29.12.2017г. Стратегията на МИГ Бяла Слатина беше ранкирана по достойнство и бе класирана на едно от челните места в конкуренция със 70 подадени стратегии на МИГ от цялата страна. Задължаващо, респектиращо и мотивиращо е и обстоятелството, че МИГ Бяла Слатина е с единствената одобрена стратегия от този прием като самостоятелна МИГ за...

Покана за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Бяла Слатина за 2018 г.
05.01.2018
Кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси кани жителите на общината, бизнеса, неправителствените организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2018 г.   - натисни върху текста.   Капиталови разходи 2018. Разходи по Функции 2018. Собствени приходи 2018. Взаимоотношения с ЦБ 2018. Проекти 2018.

С настоящото категорично се разграничаваме от твърденията на господин Борис Каменов, изразени в излъчените и публикувани материали.
04.01.2018
Позиция на инж. Иво Цветков, кмет на Община Бяла Слатина, относно тиражирани в медийното пространство публикации. - натисни върху текста.  

БЧК зарадва деца и семейства като дари дрехи, обувки, аксесоари.
04.01.2018
На 03.01.2018г., Български червен кръст предостави дарение за потребителите на “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ в рамките на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.   - натисни върху текста.     БЧК зарадва децата и семействата като   дари дрехи, обувки, аксесоари- 5 кашона,  мъжки ризи /нови/-5 кашона, паста за зъби...

Прессъобщение по проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина", Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.002-0240-C001/18.12.2015 г. на ОП РЧР 2014/2020.
28.12.2017
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне на безвъзмедна финансова помощ №BG05M90P001-2.002 „Независим живот“. - натисни върху текста.   Община Бяла Слатина приключва проекта „Център за независим живот в Община Бяла Слатина“ на 31 декември 2017г., като общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ възлезе на 494 123,48 лв., в това число 420 004,95 (85%) европейско финансиране и 74 118,53 (15 %) национално съфинансиране, а неговата продължителност бе 23 месеца, от които 18 месеца реално се предоставяха социалниуслуги.Основната цел на проекта бе подобряване качеството...

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.