ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

На 16.02.2018г. община Бяла Слатина като бенефициент по Проекта за социално включване и изпълняваща към момента Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ бе посетена от Група за независима оценка на Световната банка, с цел преглед и оценка на резултатите от изпълнението на Проекта за социално включване.
19.02.2018
Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В обхвата на  проверката бе включено и извършването на оценка на  напредъка по отношение на постигането на  поставените цели от изпълнението на ПСВ. На посещението присъстваха и  двама представители на Министерството на труда и социалната политика.Същото бе реализирано по предварителна програма, в рамките на която бе проведена  среща с общинското ръководство и екипа за организация и управление на проекта, директори на детски градини с...

Кметът на общината раздаде стотици валентинки и почерпи с чаша вино и вкусни мезета. Проведе се и конкурс за най- добро домашно вино в две категории- бяло и червено.
14.02.2018
По повод 14 февруари - денят на любовта и виното общинска администрация Бяла Слатина за поредна година поздрави своите съграждани.Кметът на общината раздаде стотици валентинки и почерпи с чаша вино и вкусни мезета. Голямото сърце, украсено с балони създаде празнично настроение. Влюбените млади хора имаха възможност да си направят снимки за спомен.  На днешния ден освен празника на любовта бе почетен и празника на лозаря- Трифон Зарезан, посветен на труда и любовта на българите към лозата, гроздето и виното. Инж. Иво Цветков- кмет но общината, като добър стопанин, заряза лозите и пожела здраве и берекет през годината. Ритуал по зарязване...

Уважаеми съграждани, Община Бяла Слатина организира конкурс за най-добро домашно вино в две категории.
09.02.2018

Съобщение
07.02.2018
Община Бяла Слатина уведомява всички заинтересовани лица и потенциални инвеститори, че на територията на общината собственик на индустриален имот /частна собственост/ предлага за продажба на стратегически инвеститор фабрика за производство на зеленчукови и други консерви и хранителни продукти, състояща се от отлично структуриран производствен и складов сграден фонд с прилежащ терен и модерно производствено оборудване. Фабриката е с утвърдена търговска репутация, има многобройна и разнообразна продуктова гама, като продуктите й са добре познати и приемани, както на българския, така и на международния пазар. Фабриката разполага с високоефективна и конкурентна производствено-технологична база, ситуирана в индустриалната зона на гр. Бяла Слатина, като...

Предложение от инж. Иво Цветков, Кмет на Община Бяла Слатина, ОТНОСНО: Отменяне на Наредба № 8 за управление на отпадъци на територията на Община Бяла Слатина и приема нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бяла Слатина.
29.01.2018
Със Закона за управление на отпадъците (ЗУО) се урeждат обществените отношения, свързани с управлението и екологичното третиране на отпадъците.Разпоредбата на чл. 22 предвижда, че Общински съвет следва да приеме Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бяла Слатина.Причини, налагащи приемането на новата Наредба. Действащата законодателна уредба – Закона за управление на отпадъците, след приемане на последните изменения и допълнения, ДВ. бр. 102 от 22 Декември 2017г., която изисква приемането на Общински съвет на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бяла Слатина.  - натисни върху текста!

Съобщение
25.01.2018
Община Бяла Слатина уведомява заинтересованите граждани, че 31 януари 2018 г. е крайният срок за подаване на декларациите за патентна дейност, като в този срок трябва да бъде платена и вноската от данъка за първото тримесечие на 2017 г. На предплатилите за цялата година в същия срок се прави 5% отстъпка. Декларациите се приемат в община Бяла Слатина, дирекция "Местни данъци и такси", находяща се на ул."Климент Охридски" № 68. Глобите при неподаване или подаване след срока на данъчна декларация са до 500 лв., а за деклариране на неверни данни или обстоятелства, водещи до намаляване на данъка или освобождаване от...

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.