СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Новини
Информация за напредъка на проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020
07.08.2017
         Община Бяла Слатина  продължава изпълнението на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.
             Основните дейности по изпълнение на проекта включват: Организация и управление на проекта; Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания; Подкрепа на семейства за ранно развитие на децата; Превенция и предотвратяване на детските заболявания; Мотивация и подготовка за равен старт в училище; Управление и функциониране на услугите; Информиране и публичност.
Целевите групи, към които е насочено изпълнението на дейностите са: Семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства; Деца от 0 до 7 г., включително с увреждания; Деца и възрастни в риск.Броят на  децата, които трябва да получат подкрепа чрез услугите по проекта  е 300 деца и 150 семейства с деца  до 30.09.2018г.
Повече информация ще намерите тук
Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА