За Бяла Слатина

Новини

12.04.2021
Общинска администрация – Бяла Слатина, приканва местните ръководства на политическите партии и коалиции от партии да изпълнят задълженията си, произтичащи от чл. 186, ал. 3 на Изборния кодекс, а именно да премахнат разлепените агитационни материали на територията на община Бяла Слатина, след проведените на 04 април 2021 г. избори за Народно събрание. Съгласно чл. 472, ал....

12.04.2021
Детска градина „Незабравка“ – Бяла Слатина участва в Инициатива за създаване на филм и песен за Васил Левски на Държавна агенция за българите в чужбина, ИТВ „Аз мога, аз знам“, сдружение „Арлекин“ /Международен фестивал за медийно изкуство „Арлекин“/ с видео материал от педагогическа ситуация за Васил Левски, която се проведе през 2020г. от IV-та възрастова...

09.04.2021
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Бяла Слатина е изготвила проект на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.  (ПИРО). От 09 април 2021 г. на официалния сайт на Община Бяла Слатина ...

06.04.2021
            Община Бяла Слатина  продължава изпълнението на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез...

02.04.2021
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на заповед № РД-18-К-1/31.03.2021 г. на Областен управител на Област Враа, във ръзка с определения пожароопасен сезон в горските територии на Област Враца от 01.04.2021 г. до 31.10.2021 г. - натиснете тук за да процетете цялата заповед

01.04.2021
На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май...

Галерия