За Бяла Слатина

Новини

02.12.2021
Община Бяла Слатина подаде проектно предложение по Годишната програма заподдържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на новиспортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища къмМОН.Проекта е по Модул 2 „Ремонт на съществуващи физкултурни салони“ и обхващаизвършването на цялостен ремонт на физкултурния салон на най-голямото училище вобщината – СУ „Васил Левски“ гр. Бяла...

01.12.2021
С Решение № 519 на Общински съвет-Бяла Слатина, прието на заседание от 30.09.2021 г., Протокол № 24, е разрешено изработването на проект за изменение на Общ устройствен план на Община Бяла Слатина за отразяване на концесия за индустриален добив на глауконитова суровина „Дълбоки дол“ – участъци „Мишовец“ и „Синия бряг“ в землището на село Буковец,...

29.11.2021
На 08.11.2021г. бе подписано Допълнително споразумение №04 къмАдминистративен договор № ВG05M9OP001-2.004-0060 –С01 за предоставяне набезвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешкитересурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициентВG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ между Министерство на трудаи социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международнипрограми и проекти“ и Община Бяла Слатина.С настоящето...

29.11.2021
Община Бяла Слатина в качеството си на бенефициент по проект „Патронажна грижа + в община Бяла Слатина“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0135-C01/21.05.2021 г., по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + “, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовката за...

19.11.2021
21 НОЕМВРИ 2021 Г. - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ   С Резолюция на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации от 2005 година, всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва като Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Ежедневно по пътищата стават пътнотранспортни произшествия.  Стотици загиват и биват тежко наранявани...

18.11.2021
На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Бяла Слатина уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения...

Галерия